Бу айың аяды

Стих месяца:
 

20Бизде ишлейән гудратына гөрә, Худай хер бир хайышымыздан, ойланышымыздан хем хас ёкары затлары этмеги башаряндыр.

21Иманлылар йыгнагы ве Иса Месих аркалы, гой, Худая несиллербойы эбедилик шан-шөхрат болсун! Омын