Bu aýyň aýady

Bu aýyň aýady ýa aýatlary:

20
 
Bizde işleýän gudratyna görä, Hudaý her bir haýyşymyzdan, oýlanyşymyzdan hem has ýokary zatlary etmegi başarýandyr. 
21
 
Imanlylar ýygnagy we Isa 
Mesih
 arkaly, goý, Hudaýa nesillerboýy ebedilik şan-şöhrat bolsun! Omyn.


Efesliler, 3-nji bap